Under 14 Team List 2019-20 Season

Our Under 14 Players List for Season 2019-20

 

Our Under 14 Players List for Season 2019-20

# Team # Colour player_id player_name
1 1 – Blue 1890040 Arora, Manav
2 1 – Blue 1443849 Binu, Joash
3 1 – Blue 1329303 Ginni, Neil
4 1 – Blue 1631673 Imamhossain, Mithran
5 1 – Blue 1578968 Maginthan, Ashvanth
6 1 – Blue 1754924 Patel, Aarav
7 1 – Blue 1042724 Pereira, Shaun
8 1 – Blue 1245034 Singh, Ashbi
9 1 – Blue 1160665 Singh, Jasjaap
10 1 – Blue 1291552 Singh, Tanav
11 1 – Blue 1607781 Singh, Trent
12 1 – Blue 1170828 Thind, Alamjot S
13 1 – Blue 1147750 Wadhwa, Jai
1 2 – Green 1745218 Autar, Pranay
2 2 – Green 1463637 Bhargava, Arin
3 2 – Green 1436355 Ganesan, Muhilan
4 2 – Green 1251695 Kundar, Sajith
5 2 – Green 1269362 Prajapati, Rahil
6 2 – Green 970967 Ranasinghe, Senon
7 2 – Green 1614805 Singh, Jupp
8 2 – Green 1251694 Singh, Nimit
9 2 – Green 1435391 Singh, Ransher
10 2 – Green 1604776 Singh, Sujaan
11 2 – Green 1752741 Soma Sundaram, Navin
12 2 – Green 1438885 Tumkur, Kaushaal
13 2 – Green 1243617 Yarramsetti, Manas
1 3 – Orange 1409678 Balachandar, Pranav
2 3 – Orange 1096720 Bhargava, Arnav
3 3 – Orange 1620254 Joshi, Aatman
4 3 – Orange 960861 KALYANI, Parth
5 3 – Orange 1887366 Mehta, Kedar
6 3 – Orange 1042890 Nadubeedhi, Suraj
7 3 – Orange 1756900 Naglapura, Abhisumath
8 3 – Orange 1604710 Nanayakkara, Pasan
9 3 – Orange 1608935 Shukla, Skand
10 3 – Orange 1044119 Silva, Sathnidu
11 3 – Orange 961353 Simha, Amann
12 3 – Orange 1603850 Upadhyay, Maan
13 3 – Orange 1411217 Chowdhury, Sayaan
1 4 – Aqua 1887585 Barula, Ibrahim
2 4 – Aqua 1605419 Bhargava, Yash
3 4 – Aqua 1605846 Bhatnagar, Abhi
4 4 – Aqua 1249711 Bheda, Dhairya
5 4 – Aqua 1434104 Emmadi, Jogesh Naga Suraj
6 4 – Aqua 1752921 Gandhi, Parin
7 4 – Aqua 1889833 Govil, Akshay
8 4 – Aqua 1754584 Hasan, Sameer
9 4 – Aqua 1111659 Karim, Aadie
10 4 – Aqua 1615313 Khan, Aahil
11 4 – Aqua 1755676 Patel, Krishiv
12 4 – Aqua 1751746 Singh, Armaan
13 4 – Aqua 1537805 Srinivasan, Narain