8th Grade

Deepak Thite – Capt
Sameer Bagade
Sumit Malhotra
Srikanth Shamarao
Sagar Bagade
Narinder Nikhanj
Amanjit Singh
Sandeep Chikhale
Rakesh Jayswal
Rithvik Nikhanj
Omkar Thite
Haroon Kasbati