2nd Grade

Suraj Suresh – Capt
Ankur Johar
Arjun Khurmi
Ashish Johar
Ashwin Srinivasan
Gihantha Keenagapitiya
Hardik Patel
Inodh Dekumpitiya
Joshua Warner
Mandeep Singh
Nitin Singh
Shravan Madhyasta
Simon Skene
Suraj Rao
William Skene