Under 16 Team Blue – Division 1

Amandeep Singh
Bhupinder Singh – Vice Capt
Isaiah Pereira
Omkar Thite
Parth Khanna
Prabhraj Singh
Prashant Tripathi
Rayman Singh
Rijul Khunger
Ritvik Nikhjanj
Sarthak Pandya – Capt
Shyamal Modgil