Under 14 Team Green – Group 1

Aaryan Dixit
Ansh Kapoor
Anuj Inder Singh
Arjun Singh
Arvin Singh
Devansh Sharma
Jai Arora
Lalith Agasthya Lakkaraju
Netra Jayswal
Rahul Vinodh Kumar
Sriram Nitin Goteti
Tanush Vir Singh
Tarsheiysh Pinto
Tijil Agarwal